Notlar Menüsü altında yazılanlar. Kendim için yazmış olduğum hatırlatıcıları içerir çok fazla detay içermeyebilir. Makaleler gibi detaylı değildir.

Exchange 2016 üzerine notlar

Bir mail kutusu oluşturulduğunda mail kutusu kıstlamalarını düzenlemelisiniz.

#Bir Eposta adresini yeni oluşturulmuş bir Database taşımak

New-MoveRequest -Identity "Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir." -TargetDatabase YeniDB01 -Priority Emergency

#Eski database içindeki tüm kullanıcıları yeni oluşturulmuş database içine taşımak

Get-Mailbox -Database EskiDB01 | New-MoveRequest -TargetDatabase YeniDB01 -Priority Emergency

#Taşıma işleminin durumunu öğrenmek

get-moverequest

#Eski DB üzerinde ki kullanıcıları görmek

Get-Mailbox -Database EskiDb01

#Eski DB üzerinde bulunan mail kutularının toplam sayısını görmek

Get-Mailbox -Database EskiDB01 | measure

#Mail taşıma kuyruğunu temizlemek

Get-MoveRequest | Remove-MoveRequest

 #Bir kullanıcının bağlı bulunduğu dc gruplarını görmek

Get-ADPrincipalGroupMembership fyildiz | select name

#mail iletim kotası
 get-transportconfig | ft maxsendsize, maxreceivesize

 #Mail alma kotası
 get-receiveconnector | ft name, maxmessagesize

 #mail gönderme kotası
  get-sendconnector | ft name, maxmessagesize

#administrator kullanıcısının mail alıp göndermek limiti

 get-mailbox Administrator |ft Name, Maxsendsize, maxreceivesize

# Mail kotalarını değiştirmek için
get-transportconfig | Set-TransportConfig -maxsendsize 20MB -maxreceivesize 20MB
get-receiveconnector | set-receiveconnector -maxmessagesize 20MB
get-sendconnector | set-sendconnector -maxmessagesize 20MB

#Tüm kullanıcılarımızın limitlerini tek bir komut ile hızlı bir şekilde düzenliyebiliyoruz.
get-mailbox | Set-Mailbox -Maxsendsize 20MB -maxreceivesize 20MB

# Eğer mail ile gönderilen eklere bir limit belirlemek istersek aşağıdaki komut ile hızlıca bir kural oluşturabiliriz.
New-TransportRule -Name 10_MB_EK -AttachmentSizeOver 10MB -RejectMessageReasonText "10 MB üzeri ileti boyutu - e-posta reddedildi."

# Exchange yama yükleme
Son yamaları aşağıdaki adresten kontrol edin

 https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=Security%20Update%20For%20Exchange%20Server%202016

indirdiğiniz cab dosyasından msp uzantılı dosyayı çıkartın.
CMD'yi admin modda aç ve indirdiğiniz msp dosyasının yolunu yazıp enter tuşuna basın uzun bir kontrol sonrası yükleme başlayacaktır.

 Disable edilen mailbox islemleri

$dbs = Get-MailboxDatabase
$dbs | foreach {Get-MailboxStatistics -Database $_.DistinguishedName} | where {$_.DisconnectReason -eq "Disabled"} | Format-Table DisplayName,Database,DisconnectDate
Daha sonra Disable edilmis posta kutusunun bir ad hesabina baglamak için ecp panelini kullan

Exchange owa zaman asimi

Get-OrganizationConfig | FL ActivityBasedAuthenticationTimeout*

Time out zamanini degistirmek örnegin 55 dk yapamak aktif olmasi 24 saat sürüyor

Set-OrganizationConfig -ActivityBasedAuthenticationTimeoutInterval 00:55:00

DB boyutlarini ögrenmek

Get-MailboxDatabase -Status | select Name,DatabaseSize,AvailableNewMailboxSpace

 

DB içindeki kullanıcıların listesini almak

 Scripti C'nin altına kopyala ve aşağıdaki komutla exchange powershell'i admin modda açarak aşağıdaki komutu çalıştır.

C:\>.\MailboxSizeReport.ps1

<#

.Requires -version 2 - Exchange Management Shell'de veya Open Powershell'de çalışır ve Office365'e Bağlanır

.Özet
.\MailboxSizeReport.ps1 - Tüm Posta Kutusu Boyutlarını Öğe Sayısı, Veritabanı, Sunucu Ayrıntıları ile Görüntüleyebilir

Veya bir CSV dosyasına aktarabilir

Veya Görüntülemek veya Dışa Aktarmak için WildCard Girebilirsiniz


örnek 1

[PS] C:\>.\MailboxSizeReport.ps1


Posta Kutusu Boyutu Raporu
----------------------------

1.Exchange Management Shell'de Görüntüle

2.CSV Dosyasına Aktar

3.Wild Card ile Posta Kutusu Adını Girin (Dışa Aktarma)

4.Wild Card ile Posta Kutusu Adını Girin (Ekran)

5.CSV Dosyasına Aktar (OFFICE 365)

6. Posta Kutusu Adını Wild Card (Dışa Aktarma) ile girin (OFFICE 365)

Görevi Seçin: 1

Görünen Ad Birincil SMTP adresi TotalItemSize ItemCount
------------ -------------------------- ------------- ----- ----
Tes433 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Test Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 335,9 KB (343.933 bayt) 40
Test X500 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 6.544 KB (6.701 bayt) 3
Test100 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 40,74 KB (41.719 bayt) 7
Test22 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 60,04 KB (61,483 bayt) 7
Test3 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 364.7 KB (373.503 bayt) 31
Test33 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 93,34 KB (95.585 bayt) 6
Test33 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 5.335 KB (5.463 bayt) 3
Test3331 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 24,14 KB (24.720 bayt) 2
Test46 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 254 KB (260.071 bayt) 21

Örnek 2

[PS] C:\>.\MailboxSizeReport.ps1


Posta Kutusu Boyutu Raporu
----------------------------

1.Exchange Management Shell'de Görüntüle

2.CSV Dosyasına Aktar

3.Wild Card ile Posta Kutusu Adını Girin (Dışa Aktarma)

4.Wild Card ile Posta Kutusu Adını Girin (Ekran)

5.CSV Dosyasına Aktar (OFFICE 365)

6. Posta Kutusu Adını Wild Card (Dışa Aktarma) ile girin (OFFICE 365)

Görevi Seçin: 2
CSV dosyasının Yolunu girin (Örn. C:\Report.csv): C:\MailboxReport.csv

.Yazar
Yazan: Satheshwaran Manoharan

Günlüğü Değiştir
V1.0, 10/08/2014 - İlk sürüm

Günlüğü Değiştir
V1.1, 05/12/2016 - ProgressBar,Ayrı Office 365 Seçenekleri, KotaLimitleri,E-postaAdresleri

Günlüğü Değiştir
V1.2, 20/06/2019 - ArchiveName,ArchiveStatus,ArchiveState,ArchiveQuota,-UTF8 Kodlama,Hata Düzeltme -DB Kotası,Hata düzeltme Tek nesne listeleme-DividebyZero

#>

Write-host "

Mailbox Size Report
----------------------------

1.Display in Exchange Management Shell

2.Export to CSV File

3.Export to CSV File (Specific to Database)

4.Enter the Mailbox Name with Wild Card (Export)

5.Enter the Mailbox Name with Wild Card (Display)

6.Export to CSV File (OFFICE 365)

7.Enter the Mailbox Name with Wild Card (Export) (OFFICE 365)"-ForeGround "Cyan"

#----------------
# Script
#----------------

Write-Host "        "

$number = Read-Host "Choose The Task"
$output = @()
switch ($number) 
{

1 {

$AllMailbox = Get-mailbox -resultsize unlimited

Foreach($Mbx in $AllMailbox)

{

$Stats = Get-mailboxStatistics -Identity $Mbx.distinguishedname -WarningAction SilentlyContinue

$userObj = New-Object PSObject

$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Display Name" -Value $mbx.displayname
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Primary SMTP address" -Value $mbx.PrimarySmtpAddress
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "TotalItemSize" -Value $Stats.TotalItemSize
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ItemCount" -Value $Stats.ItemCount

Write-Output $Userobj

}

;Break}

2 {
$i = 0 

$CSVfile = Read-Host "Enter the Path of CSV file (Eg. C:\Report.csv)" 

$AllMailbox = Get-mailbox -resultsize unlimited

Foreach($Mbx in $AllMailbox)

{

$Stats = Get-mailboxStatistics -Identity $Mbx.distinguishedname -WarningAction SilentlyContinue

if (($Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $true) -and (Get-MailboxDatabase $mbx.Database).ProhibitSendReceiveQuota.value -eq $null)
{
$ProhibitSendReceiveQuota = "Unlimited"
}
if (($Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $true) -and (Get-MailboxDatabase $mbx.Database).ProhibitSendReceiveQuota.value -ne $null)
{
$ProhibitSendReceiveQuota = (Get-MailboxDatabase $mbx.Database).ProhibitSendReceiveQuota.Value.ToMB()
}
if (($Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $false) -and ($mbx.ProhibitSendReceiveQuota.value -eq $null))
{
$ProhibitSendReceiveQuota = "Unlimited"
}
if (($Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $false) -and ($mbx.ProhibitSendReceiveQuota.value -ne $null))
{
$ProhibitSendReceiveQuota = $Mbx.ProhibitSendReceiveQuota.Value.ToMB()
}
if ($Mbx.ArchiveName.count -eq "0")
{
$ArchiveTotalItemSize = $null
$ArchiveTotalItemCount = $null
}
if ($Mbx.ArchiveName -ge "1")
{
$MbxArchiveStats = Get-mailboxstatistics $Mbx.distinguishedname -Archive -WarningAction SilentlyContinue
$ArchiveTotalItemSize = $MbxArchiveStats.TotalItemSize
$ArchiveTotalItemCount = $MbxArchiveStats.BigFunnelMessageCount
}

$userObj = New-Object PSObject

$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Display Name" -Value $mbx.displayname
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Alias" -Value $Mbx.Alias
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "SamAccountName" -Value $Mbx.SamAccountName
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "RecipientType" -Value $Mbx.RecipientTypeDetails
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Recipient OU" -Value $Mbx.OrganizationalUnit
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Primary SMTP address" -Value $Mbx.PrimarySmtpAddress
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Email Addresses" -Value ($Mbx.EmailAddresses.smtpaddress -join ";")
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Database" -Value $mbx.Database
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ServerName" -Value $mbx.ServerName
if($Stats)
{
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "TotalItemSize" -Value $Stats.TotalItemSize.Value.ToMB()
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ItemCount" -Value $Stats.ItemCount
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "DeletedItemCount" -Value $Stats.DeletedItemCount
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "TotalDeletedItemSize" -Value $Stats.TotalDeletedItemSize.Value.ToMB()
}
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ProhibitSendReceiveQuota-In-MB" -Value $ProhibitSendReceiveQuota
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "UseDatabaseQuotaDefaults" -Value $Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "LastLogonTime" -Value $Stats.LastLogonTime
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveName" -Value ($Mbx.ArchiveName -join ";")
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveStatus" -Value $Mbx.ArchiveStatus
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveState" -Value $Mbx.ArchiveState 
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveQuota" -Value $Mbx.ArchiveQuota
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveTotalItemSize" -Value $ArchiveTotalItemSize
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveTotalItemCount" -Value $ArchiveTotalItemCount

$output += $UserObj 
# Update Counters and Write Progress
$i++
if ($AllMailbox.Count -ge 1)
{
Write-Progress -Activity "Scanning Mailboxes . . ." -Status "Scanned: $i of $($AllMailbox.Count)" -PercentComplete ($i/$AllMailbox.Count*100)
}
}


$output | Export-csv -Path $CSVfile -NoTypeInformation -Encoding UTF8

;Break}

3 {
$i = 0 

$CSVfile = Read-Host "Enter the Path of CSV file (Eg. C:\Report.csv)" 
$Database = Read-Host "Enter the DatabaseName (Eg. Database 01)" 

$AllMailbox = Get-mailbox -resultsize unlimited -Database "$Database"

Foreach($Mbx in $AllMailbox)

{

$Stats = Get-mailboxStatistics -Identity $Mbx.distinguishedname -WarningAction SilentlyContinue

if (($Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $true) -and (Get-MailboxDatabase $mbx.Database).ProhibitSendReceiveQuota.value -eq $null)
{
$ProhibitSendReceiveQuota = "Unlimited"
}
if (($Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $true) -and (Get-MailboxDatabase $mbx.Database).ProhibitSendReceiveQuota.value -ne $null)
{
$ProhibitSendReceiveQuota = (Get-MailboxDatabase $mbx.Database).ProhibitSendReceiveQuota.Value.ToMB()
}
if (($Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $false) -and ($mbx.ProhibitSendReceiveQuota.value -eq $null))
{
$ProhibitSendReceiveQuota = "Unlimited"
}
if (($Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $false) -and ($mbx.ProhibitSendReceiveQuota.value -ne $null))
{
$ProhibitSendReceiveQuota = $Mbx.ProhibitSendReceiveQuota.Value.ToMB()
}
if ($Mbx.ArchiveName.count -eq "0")
{
$ArchiveTotalItemSize = $null
$ArchiveTotalItemCount = $null
}
if ($Mbx.ArchiveName -ge "1")
{
$MbxArchiveStats = Get-mailboxstatistics $Mbx.distinguishedname -Archive -WarningAction SilentlyContinue
$ArchiveTotalItemSize = $MbxArchiveStats.TotalItemSize
$ArchiveTotalItemCount = $MbxArchiveStats.BigFunnelMessageCount
}

$userObj = New-Object PSObject

$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Display Name" -Value $mbx.displayname
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Alias" -Value $Mbx.Alias
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "SamAccountName" -Value $Mbx.SamAccountName
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "RecipientType" -Value $Mbx.RecipientTypeDetails
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Recipient OU" -Value $Mbx.OrganizationalUnit
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Primary SMTP address" -Value $Mbx.PrimarySmtpAddress
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Email Addresses" -Value ($Mbx.EmailAddresses.smtpaddress -join ";")
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Database" -Value $mbx.Database
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ServerName" -Value $mbx.ServerName
if($Stats)
{
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "TotalItemSize" -Value $Stats.TotalItemSize.Value.ToMB()
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ItemCount" -Value $Stats.ItemCount
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "DeletedItemCount" -Value $Stats.DeletedItemCount
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "TotalDeletedItemSize" -Value $Stats.TotalDeletedItemSize.Value.ToMB()
}
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ProhibitSendReceiveQuota-In-MB" -Value $ProhibitSendReceiveQuota
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "UseDatabaseQuotaDefaults" -Value $Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "LastLogonTime" -Value $Stats.LastLogonTime
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveName" -Value ($Mbx.ArchiveName -join ";")
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveStatus" -Value $Mbx.ArchiveStatus
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveState" -Value $Mbx.ArchiveState 
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveQuota" -Value $Mbx.ArchiveQuota
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveTotalItemSize" -Value $ArchiveTotalItemSize
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveTotalItemCount" -Value $ArchiveTotalItemCount

$output += $UserObj 
# Update Counters and Write Progress
$i++
if ($AllMailbox.Count -ge 1)
{
Write-Progress -Activity "Scanning Mailboxes . . ." -Status "Scanned: $i of $($AllMailbox.Count)" -PercentComplete ($i/$AllMailbox.Count*100)
}
}


$output | Export-csv -Path $CSVfile -NoTypeInformation -Encoding UTF8

;Break}

4 {
$i = 0 
$CSVfile = Read-Host "Enter the Path of CSV file (Eg. C:\DG.csv)" 

$MailboxName = Read-Host "Enter the Mailbox name or Range (Eg. Mailboxname , Mi*,*Mik)"

$AllMailbox = Get-mailbox $MailboxName -resultsize unlimited

Foreach($Mbx in $AllMailbox)

{

$Stats = Get-mailboxStatistics -Identity $Mbx.distinguishedname -WarningAction SilentlyContinueif (($Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $true) -and (Get-MailboxDatabase $mbx.Database).ProhibitSendReceiveQuota.value -eq $null)
{
$ProhibitSendReceiveQuota = "Unlimited"
}
if (($Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $true) -and (Get-MailboxDatabase $mbx.Database).ProhibitSendReceiveQuota.value -ne $null)
{
$ProhibitSendReceiveQuota = (Get-MailboxDatabase $mbx.Database).ProhibitSendReceiveQuota.Value.ToMB()
}
if (($Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $false) -and ($mbx.ProhibitSendReceiveQuota.value -eq $null))
{
$ProhibitSendReceiveQuota = "Unlimited"
}
if (($Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $false) -and ($mbx.ProhibitSendReceiveQuota.value -ne $null))
{
$ProhibitSendReceiveQuota = $Mbx.ProhibitSendReceiveQuota.Value.ToMB()
}
if ($Mbx.ArchiveName.count -eq "0")
{
$ArchiveTotalItemSize = $null
$ArchiveTotalItemCount = $null
}
if ($Mbx.ArchiveName -ge "1")
{
$MbxArchiveStats = Get-mailboxstatistics $Mbx.distinguishedname -Archive -WarningAction SilentlyContinue
$ArchiveTotalItemSize = $MbxArchiveStats.TotalItemSize
$ArchiveTotalItemCount = $MbxArchiveStats.BigFunnelMessageCount
}


$userObj = New-Object PSObject

$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Display Name" -Value $mbx.displayname
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Alias" -Value $Mbx.Alias
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "SamAccountName" -Value $Mbx.SamAccountName
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "RecipientType" -Value $Mbx.RecipientTypeDetails
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Recipient OU" -Value $Mbx.OrganizationalUnit
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Primary SMTP address" -Value $Mbx.PrimarySmtpAddress
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Email Addresses" -Value ($Mbx.EmailAddresses.smtpaddress -join ";")
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Database" -Value $mbx.Database
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ServerName" -Value $mbx.ServerName
if($Stats)
{
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "TotalItemSize" -Value $Stats.TotalItemSize.Value.ToMB()
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ItemCount" -Value $Stats.ItemCount
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "DeletedItemCount" -Value $Stats.DeletedItemCount
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "TotalDeletedItemSize" -Value $Stats.TotalDeletedItemSize.Value.ToMB()
}
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ProhibitSendReceiveQuota-In-MB" -Value $ProhibitSendReceiveQuota
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "UseDatabaseQuotaDefaults" -Value $Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "LastLogonTime" -Value $Stats.LastLogonTime
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveName" -Value ($Mbx.ArchiveName -join ";")
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveStatus" -Value $Mbx.ArchiveStatus
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveState" -Value $Mbx.ArchiveState 
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveQuota" -Value $Mbx.ArchiveQuota
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveTotalItemSize" -Value $ArchiveTotalItemSize
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveTotalItemCount" -Value $ArchiveTotalItemCount

$output += $UserObj 
# Update Counters and Write Progress
$i++
if ($AllMailbox.Count -ge 1)
{
Write-Progress -Activity "Scanning Mailboxes . . ." -Status "Scanned: $i of $($AllMailbox.Count)" -PercentComplete ($i/$AllMailbox.Count*100)
}
}

$output | Export-csv -Path $CSVfile -NoTypeInformation -Encoding UTF8

;Break}

5 {

$MailboxName = Read-Host "Enter the Mailbox name or Range (Eg. Mailboxname , Mi*,*Mik)"

$AllMailbox = Get-mailbox $MailboxName -resultsize unlimited

Foreach($Mbx in $AllMailbox)

{

$Stats = Get-mailboxStatistics -Identity $Mbx.distinguishedname -WarningAction SilentlyContinue

$userObj = New-Object PSObject

$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Display Name" -Value $mbx.displayname
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Primary SMTP address" -Value $mbx.PrimarySmtpAddress
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "TotalItemSize" -Value $Stats.TotalItemSize
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ItemCount" -Value $Stats.ItemCount

Write-Output $Userobj

}

;Break}

6 {
$i = 0 
$CSVfile = Read-Host "Enter the Path of CSV file (Eg. C:\Report.csv)" 

$AllMailbox = Get-mailbox -resultsize unlimited

Foreach($Mbx in $AllMailbox)

{

$Stats = Get-mailboxStatistics -Identity $Mbx.distinguishedname -WarningAction SilentlyContinue

if ($Mbx.ArchiveName.count -eq "0")
{
$ArchiveTotalItemSize = $null
$ArchiveTotalItemCount = $null
}
if ($Mbx.ArchiveName -ge "1")
{
$MbxArchiveStats = Get-mailboxstatistics $Mbx.distinguishedname -Archive -WarningAction SilentlyContinue
$ArchiveTotalItemSize = $MbxArchiveStats.TotalItemSize
$ArchiveTotalItemCount = $MbxArchiveStats.BigFunnelMessageCount
}

$userObj = New-Object PSObject

$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Display Name" -Value $mbx.displayname
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Alias" -Value $Mbx.Alias
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "SamAccountName" -Value $Mbx.SamAccountName
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "RecipientType" -Value $Mbx.RecipientTypeDetails
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Recipient OU" -Value $Mbx.OrganizationalUnit
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Primary SMTP address" -Value $Mbx.PrimarySmtpAddress
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Email Addresses" -Value ($Mbx.EmailAddresses -join ";")
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Database" -Value $Stats.Database
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ServerName" -Value $Stats.ServerName
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "TotalItemSize" -Value $Stats.TotalItemSize
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ItemCount" -Value $Stats.ItemCount
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "DeletedItemCount" -Value $Stats.DeletedItemCount
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "TotalDeletedItemSize" -Value $Stats.TotalDeletedItemSize
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ProhibitSendReceiveQuota-In-MB" -Value $Mbx.ProhibitSendReceiveQuota
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "UseDatabaseQuotaDefaults" -Value $Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "LastLogonTime" -Value $Stats.LastLogonTime
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveName" -Value ($Mbx.ArchiveName -join ";")
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveStatus" -Value $Mbx.ArchiveStatus
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveState" -Value $Mbx.ArchiveState 
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveQuota" -Value $Mbx.ArchiveQuota
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveTotalItemSize" -Value $ArchiveTotalItemSize
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveTotalItemCount" -Value $ArchiveTotalItemCount

$output += $UserObj 
# Update Counters and Write Progress
$i++
if ($AllMailbox.Count -ge 1)
{
Write-Progress -Activity "Scanning Mailboxes . . ." -Status "Scanned: $i of $($AllMailbox.Count)" -PercentComplete ($i/$AllMailbox.Count*100)
}
}

$output | Export-csv -Path $CSVfile -NoTypeInformation -Encoding UTF8

;Break}

7 {
$i = 0
$CSVfile = Read-Host "Enter the Path of CSV file (Eg. C:\DG.csv)" 

$MailboxName = Read-Host "Enter the Mailbox name or Range (Eg. Mailboxname , Mi*,*Mik)"

$AllMailbox = Get-mailbox $MailboxName -resultsize unlimited

Foreach($Mbx in $AllMailbox)

{

$Stats = Get-mailboxStatistics -Identity $Mbx.distinguishedname -WarningAction SilentlyContinue

if ($Mbx.ArchiveName.count -eq "0")
{
$ArchiveTotalItemSize = $null
$ArchiveTotalItemCount = $null
}
if ($Mbx.ArchiveName -ge "1")
{
$MbxArchiveStats = Get-mailboxstatistics $Mbx.distinguishedname -Archive -WarningAction SilentlyContinue
$ArchiveTotalItemSize = $MbxArchiveStats.TotalItemSize
$ArchiveTotalItemCount = $MbxArchiveStats.BigFunnelMessageCount
}

$userObj = New-Object PSObject

$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Display Name" -Value $mbx.displayname
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Alias" -Value $Mbx.Alias
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "SamAccountName" -Value $Mbx.SamAccountName
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "RecipientType" -Value $Mbx.RecipientTypeDetails
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Recipient OU" -Value $Mbx.OrganizationalUnit
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Primary SMTP address" -Value $Mbx.PrimarySmtpAddress
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Email Addresses" -Value ($Mbx.EmailAddresses -join ";")
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "Database" -Value $Stats.Database
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ServerName" -Value $Stats.ServerName
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "TotalItemSize" -Value $Stats.TotalItemSize
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ItemCount" -Value $Stats.ItemCount
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "DeletedItemCount" -Value $Stats.DeletedItemCount
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "TotalDeletedItemSize" -Value $Stats.TotalDeletedItemSize
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ProhibitSendReceiveQuota-In-MB" -Value $Mbx.ProhibitSendReceiveQuota
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "UseDatabaseQuotaDefaults" -Value $Mbx.UseDatabaseQuotaDefaults
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "LastLogonTime" -Value $Stats.LastLogonTime
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveName" -Value ($Mbx.ArchiveName -join ";")
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveStatus" -Value $Mbx.ArchiveStatus
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveState" -Value $Mbx.ArchiveState 
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveQuota" -Value $Mbx.ArchiveQuota
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveTotalItemSize" -Value $ArchiveTotalItemSize
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name "ArchiveTotalItemCount" -Value $ArchiveTotalItemCount

$output += $UserObj 
# Update Counters and Write Progress
$i++
if ($AllMailbox.Count -ge 1)
{
Write-Progress -Activity "Scanning Mailboxes . . ." -Status "Scanned: $i of $($AllMailbox.Count)" -PercentComplete ($i/$AllMailbox.Count*100) -ErrorAction SilentlyContinue
}
}

$output | Export-csv -Path $CSVfile -NoTypeInformation -Encoding UTF8

;Break}

Default {Write-Host "No matches found , Enter Options 1 or 2" -ForeGround "red"}

}

 

DB GUID ögrenmek

Get-MailboxDatabase -Identity "Fabrika" | Format-Table Name, GUID


DB 1tb olan limiti arttırmak için reg ayarı:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS<Server Name>\Private-<database GUID>
Dword32
"Database Size Limit in GB" Değere 1900 yaz


Çıkan bir db'yi mount etmek için

mount-dabase "dbAdiniYaz" -confirm:$false -force


Database içinde olan kullanıcılara bakmak için

Get-CASMailbox -Identity ferhat.yildiz
Get-CASMailbox -Identity bt03  | Set-CASMailbox -MAPIEnabled $True -OWAEnabled $True

 

Db Sağlık durumunu check etmek

eseutil /mh D:\ExchangeDatabases\EXDB01.edb